Algemene voorwaarden van RL Pack

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee RL Pack een overeenkomst heeft gesloten;
Opdrachtnemer: RL Pack;
Offerte: een door RL Pack schriftelijk gedane aanbieding;

Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen RL Pack en haar opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere offerte en elke overeenkomst, tenzij hier door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk van wordt afgeweken.
2.2 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze voorwaarden, prevaleert hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Deze Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze Voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

Artikel 3 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1 Op alle offertes worden deze Voorwaarden van toepassing verklaard, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
3.2 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte anders staat vermeld. Alle offertes vervallen na een maand, tenzij in de offerte anders staat vermeld.

Artikel 4 – Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 5 – Instructies

Opdrachtgever dient aan Opdrachtnemer duidelijke instructies te geven. Een fout in de uitvoering van de opdracht als gevolg van een onduidelijke of voor meerdere uitleg vatbare instructie blijft voor risico van Opdrachtgever en ontslaat Opdrachtnemer van de verplichting tot herstel of schadevergoeding.

Artikel 6 – Transportrisico

Levering geschiedt “ex-works” volgens de meest recente INCOTERMS. Opdrachtnemer kan op verzoek van en voor risico en rekening van Opdrachtgever transport regelen waarbij de factuur altijd rechtstreeks aan Opdrachtgever gestuurd wordt. Schade tijdens transport, ook gedurende het lossen, laden en tijdelijk opslaan door transporteur, zijn voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle tijdens transport van de geleverde goederen ontstane schade.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer zal een redelijke zorg in acht nemen met betrekking tot de door opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde goederen.
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de door Opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde goederen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Ingeval van foutieve uitvoering van de Opdracht beperken de rechten van de opdrachtgever zich tot het recht op herstel, voor zover herstel redelijkerwijs mogelijk is, door Opdrachtnemer, elk recht op schadevergoeding inclusief gevolgschade is daarbij uitgesloten.

7.3 Indien gemelde aansprakelijkheidsbeperking om wat voor reden dan ook niet toepasbaar is, beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich tot maximaal de factuurwaarde van de aan haar gegeven opdracht ter zake van de bewerking van de beschadigde zaak dan wel foutief uitgevoerde order. Indien ook deze aansprakelijkheidsbeperking om wat voor reden dan ook niet van toepassing is, beperkt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zich tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

7.4 De Opdrachtnemer zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en verminderde goodwill, of andere indirecte schade van de opdrachtgever.
7.5 Van Opdrachtgever wordt verwacht dat zij haar producten, verpakt door Opdrachtnemer, controleert bij binnenkomst van de goederen zodat eventuele recalls of claims voorkomen kunnen worden.
7.7 Opdrachtgever is ermee bekend dat bij het verrichten van de door haar opgedragen productie en/of verpakkingswerkzaamheden verlies van te produceren en/of te verpakken producten op kan treden.

7.8 Opdrachtgever is ermee bekend dat bij het verrichten van de door haar opgedragen productie de desbetreffende toedieningsvorm onderhevig is aan een gewichtstolerantie. Opdrachtnemer treft gebruikelijke maatregelen teneinde een mogelijke gewichtsschommeling zoveel mogelijk te beperken, maar kan voor deze gewichtsdifferentiaties nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 – Prijswijzigingen

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar prijzen voor levering van producten en diensten te verhogen indien stijging van kosten of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. In dat geval zal Opdrachtnemer de te berekenen prijsverhoging tijdig melden aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Levertijden

De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever nimmer recht op enige schadevergoeding of het recht diens (betalings-)verplichtingen op te schorten. Het voorgaande is nadrukkelijk van toepassing in het geval van overmacht, als beschreven in artikel 10 van deze Voorwaarden.

Artikel 10 – Overmacht

Van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is sprake indien Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen t.g.v. brand, waterschade, blikseminslag of overstroming, defecten aan machines, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden, van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle omstandigheden en oorzaken buiten de schuld van Opdrachtnemer ontstaan.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Klachten over de naar opvatting van Opdrachtgever onjuiste uitvoering van de opdracht dienen onmiddellijk bij aflevering door Opdrachtgever worden gedaan. Opdrachtgever dient daartoe bij het in ontvangst nemen van de producten deze nauwkeurig te controleren op gebreken. Als in ontvangst name geldt het moment dat de producten het bedrijf van Opdrachtnemer verlaten.

11.2 Klachten over door Opdrachtgever gestelde onvolkomenheden of onjuistheden, die zodanig zijn dat de deze bij de keuring van de producten op het moment van
ontvangst redelijkerwijs niet kunnen worden ontdekt, kunnen nog schriftelijk worden gedaan binnen een termijn van 5 dagen na ontvangst van de producten.

Artikel 12 – Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald: 100% voor aanvang van de productie.

12.2 Betaling geschiedt per overboeking op een door Opdrachtnemer op de factuur aangegeven bankrekeningnummer.

12.3 Bij gebreke van tijdige betaling, wordt Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, geacht in gebreke te zijn en zal de wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

12.4 Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar zonder voorafgaande benodigde ingebrekestelling indien er sprake is van: 1) niet-betaling binnen een overeengekomen betalingstermijn of een vastgestelde datum, 2) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 3) door Opdrachtgever surseance van betaling wordt gevraagd, 4) op bezittingen van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, of 5) als Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele of bewind wordt gesteld indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, of 6) als er sprake is van liquidatie of opheffing van het bedrijf van Opdrachtgever.

12.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor alle schade hieruit voortvloeiend.

12.6 Indien Opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (ook van Opdrachtnemer) volledig te vergoeden.

Artikel 13 – Annulering

Annulering van een order door Opdrachtgever wordt alleen geaccepteerd indien de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden worden voldaan, ook al zijn deze slechts van voorbereidende aard.

Artikel 14 – Retentierecht

Indien Opdrachtgever een van zijn verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer niet naar behoren uitvoert, heeft Opdrachtnemer het recht afgifte van de onder haar berusting zijnde zaken op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog naar behoren presteert. Een dergelijk retentierecht komt Opdrachtnemer ook toe indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling van opdrachten die Opdrachtnemer in het verleden voor Opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 15 – Vervaltermijn

Elke vordering van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer vervalt indien deze vordering niet binnen 1 maand na aflevering van de goederen aan Opdrachtgever is ingesteld, dat wil zeggen aanhangig gemaakt bij het bevoegde gerecht.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle door RL Pack gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen geschillen voortvloeiende uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Aldus vastgelegd te Haaksbergen, 20 augustus 2022. 


Scroll naar boven